Güvenlik Soruşturması-Arşiv Araştırması Neden Olumsuz Gelir?-Neye Bakılır? MG HUKUK BÜROSU

K)Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek. Ğ) Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya üst yönetici yetkilidir. MADDE 17 – (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri Müdürün uygun görüş ve önerileri ile harcama yetkililerinin onayı alınmak suretiyle idare harcama birimlerinde görevli memurlar arasından görevlendirilir. MADDE 16- Belediyenin ödenek aktarılmasına ilişkin işlemleri ilgili yasal düzenleme ve sınırları içinde Müdürlük tarafından yürütülür. MADDE 12–a) Belediyenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında bulunan taşınırları ile bunlara ilişkin işlemlerin yönetimi, muhasebe kayıtları ve raporlarının hazırlanmasına ilişkin işlemler ile taşınmazların muhasebe kayıtları Müdürlük tarafından yürütülür. 2-Yazı İşleri Müdürü’nün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur. MADDE 22- 1.Destek Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. I) Sözleşme imzalandıktan sonra İhale dosyasını ilgili birime teslim etmek. Tedbir nafakası, talep edenin geçinmesi için gerekli miktarda ve diğer tarafın ekonomik durumuna uygun olarak hâkim tarafından belirlenir. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları, mal varlıkları, aylık gelir ve giderleri araştırarak hukuka ve hakkaniyete uygun olarak nafaka miktarına karar verilmelidir.

  • Sonuçlarına göre, kurulun teftiş ve denetimine bağlı hizmetlerin genel gidişine ilişkin görüşlerini yıllık raporlarla Başkana sunmak.
  • K)Başkandan alınan emir ve talimatları müfettişlere bildirmek, emirlerin uygulanmasını denetlemek ve görevleri dengeli ve adil dağıtmak.

A) Doğrudan başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır. 4.Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme ve koordinasyon sağlama yetkisine haizdir. (2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. (6)  Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısının verecekleri görevleri yerine getirmek. (13)Başkanlık onayı ve gerekli kararlar ile belediye mülklerinin satılması, takası, tahsis edilmesi işlemlerini yürütür. F)Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli hizmetlerin ahenkli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi ve personel arasındaki ahengin sağlanması için herkes gayret gösterir. İhale sureti ile yapılan işler, kontrol mühendisi tarafından, Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçi ekipleriyle yapılan işler, şefi ve sorumlular tarafından, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün tüm işleri ise müdür tarafından devamlı olarak genel denetime tabi tutulur. MADDE 21- (1) Alınan emir mevcut imkânlar nazari dikkate alınarak görev haline getirilir ve incelenir. Uygun görülürse resmi yazıların hazırlanmasına ait yönetmelik esaslarına göre hazırlanır ve paraf veya imzalanarak işleme konulur. F)Görevleri ile ilgili kendisine teslim edilen malzemeyi en iyi şekilde muhafaza etmek her an kullanıma hazır tutmak.

İletişim dünyasında ise bu durum veri transfer hızı/kapasitesi ölçülürken “birim zamanda geçirilen bit (Byte değil) sayısı” esas alınır. Ankastrasının eski olması bağlantı kalitesinin düşmesine neden olabilir. Bu konuda teknik destek almak için telefon altyapısını sağlayan Türk Telekom’a başvurulmalıdır. Aktivasyon kodunu girdiğiniz GSM Numarasına ulaşmadı ise, tekrar gönder butonuna tıklayarak yeni kod isteyiniz. Uygulamaya Iphone cihazınıa indirdiğiniz Online İşlemler aplikasyonundan veya wap aracılığı ile giriş için Türk Telekom Tek Şifre’de kullandığınız kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. ADSL hattı tesis edildiğinde, aksi belirtilmemişse internet’e Dinamik IP ile bağlanılır (IP numarası, Internet’e giren herkese sistem tarafından verilen kimlik numarasıdır).

(2) Müdürlüğün organizasyon yapısı içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürüne bağlı olarak yeterli sayıda şef, memur, sözleşmeli personel ve sürekli işçi ile yardımcı personel görev yapar. E) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 1-Yazı İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. 2- Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Memur, Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı ve Belediye Başkanının imzası ile yürütülür. 7- Başkanlığa bağlı birimlerden; Belediye Meclisine ve Encümeninde görüşülmesi için gelen evraklarla Başkanlık adına meclis ve encümen günlerinin hazırlanmasını sağlar. 6- Dış ve iç birimlerden gelen-giden gizli dereceli evrakların, kaydını yaparak yerine ulaşmasını sağlar. 4- Personelin izin planlarını yapar, izinlerinin kullanımını sağlar, rapor, doğum, ölüm ve vb. Ayrıca, belediye başkanına karşı yapmış olduğu iş nedeniyle doğrudan sorumludur. Madde 3- Soma Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. MADDE 21- Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılma­sından ilgili personel sorumludur. MADDE 20- 1.Müdür tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Soma Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını belirlemek, vergi, resim, harç, kira ve ücretlerin tahakkuku ve bu gelirlerin tahsilinin sağlanarak kayıt dışı gelirleri kayıt altına almak ve gelir artırıcı diğer tedbirleri oluşturmaktadır. Maddi hata, imla ve yazım yanlışlıkları ile şekil ve usule ilişkin hususlar dışında düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi raporu düzenleyen müfettişten yazılı olarak istenir. Müfettişin isteğe katılmama sebebini yazılı olarak iletmesi halinde konu, Başkan onayıyla seçilecek başka bir müfettişe ya da iki müfettişe birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucu Başkana sunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır. MADDE 50- (1) Başkanlığa bağlı birimler ile Soma Belediyesi yönetimi ve denetimi altında bulunan birim ve kuruluşlar Başkanlıkça hazırlanacak ve her sahifesi numaralı ve mühürlü, son sahifesi Kurul Müdürlüğünce tasdikli birer teftiş defteri ve dosyası bulundurmak zorundadır.

Abonelik iptali işlemini yalnızca aboneliğin yasal sahibi veya yasal sahibin vekaletname ile yetkilendirdiği kişiler gerçekleştirebilir. Ödenmemiş faturadan dolayı erişimi kısıtlanan abonelerimizin takip eden ay faturalarına vergiler dahil 35,58 TL Hizmet Kısıtlama Bedeli yansıtılır. ADSL İLK YARDIM videoları ile desteğe ihtiyaç duyduğunuz konularda yaşadığınız sorunu ekran görüntüleri, animasyonlar ve sesli anlatım eşliğinde nasıl çözeceğinizi adım adım izleyerek sorununuzu kendiniz giderebilirsiniz. Şarkı dinlerken mobil operatörünüzün standart data tarifesi üzerinden ücretlendirilirsiniz. Muud Mobil uygulaması belirli bir data kullanımına ihtiyaç duyduğundan avantajlı bir data tarifesine geçmenizi veya Türk Telekom WiFi noktalarından ücretsiz olarak bağlanarak uygulamayı kullanmanızı öneririz. Muud uygulaması üzerinden tekrar üye kaydı oluşturmanız gerekmektedir. Muud uygulaması veya üzerinden üye kaydı oluşturup, üye girişi yapabilirsiniz. Uygulamaya giriş yapabilmeniz için üye kaydı yapmanız gerekmektedir. Eğer ‘Türk Telekom Tek Şifre’ hesabınız varsa, bu hesabı kullanarak da giriş yapabilirsiniz.